Privacy Beleid

‘Palaver vof’ hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit Privacy Beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met alle persoonsgegevens. ‘Palaver vof’ houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de doelen en type persoonsgegevens zijn verderop beschreven in dit Privacy Beleid).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • passende maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • op de hoogte zijn van de rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren 

Dit brengt tevens met zich mee dat jij:

 • er zelf voor kiest je persoonsgegevens aan ons door te geven
 • door middel van het invoeren van de persoonsgegevens van een minderjarig persoon, je toestemming geeft tot de verwerking hiervan
VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Jouw persoonsgegevens worden door ‘Palaver vof’ verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • een boekingsovereenkomst noodzakelijk voor de zeilreis die je met ons onderneemt.
 • hieruit voortvloeiend: - de bijbehorende factuur / - het versturen van een link naar je emailadres voor het (wettelijk verplicht) online inchecken van je meerdaagse zeilreis
 • bedrijfsmatige informatie versturen naar je post- en/of mailadres
 • jou te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is bij een vraag, wijziging of aanpassing in je geboekte zeilreis  

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • voor- en achternaam
 • geboortedatum en -plaats
 • geslacht
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • telefoonnummers van je contactpersoon te bellen bij noodgevallen
 • paspoort- of ID-kaartnummer en geldigheidsduur
 • emailadres
 • medische gegevens en/of diëten die voor ons van belang zijn tijdens de reis die je bij ons boekt
 • eventueel bedrijfsnaam met BTWnr. 
VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het doorgeven van wettelijk verplichte gegevens aan bv havenautoriteiten en walorganisaties
 • het doorgeven van relevante informatie aan de nautische crew aan boord van ons zeilschip Abel Tasman
 • het doorgeven van jouw eventuele dieet aan de kok die tijdens je zeilreis de maaltijden verzorgt
 • het opmaken van de financiële jaarrekening door onze accountant 

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken en/of verkopen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek de (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

BEWAARTERMIJN

‘Palaver vof’ bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.   

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we onder andere de volgende maatregelen genomen;

 • alle personen die namens ‘Palaver vof’ van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • online-boekingen verlopen via een beveiligde verbinding
 • online check-in verloopt via een beveiligde verbinding
 • wij bewaren de persoonsgegevens in een beveiligde ‘cloud’-omgeving,  om deze te kunnen oproepen en/of herstellen bij (technische) incidenten
 • de door jou ingevoerde persoonlijke gegevens, noodzakelijk voor de IMO FAL6 Passagierslijst, worden direct na afloop van je zeilreis vernietigd
 • we evalueren regelmatig onze maatregelen
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens 

JOUW PRIVACYRECHTEN

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers (derden, zoals hierboven beschreven). Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

COOKIES

Op onze website wordt gebruik gemaakt van functionele, analytische en/of tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. ‘Palaver vof’ gebruikt de cookies alleen als puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen er namelijk voor, dat onze website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Op enkele websites worden helaas ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Deze cookies gaan buiten ons om en hebben wij geen toestemming verleend.

KLACHTEN

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. 

Als ‘Palaver vof’ zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy Beleid vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 • Palaver vof; PO Box 56; NL-8260 AB  Kampen 
 • info@abeltasman.de 
 • of door middel van het invullen van het contactformulier op onze website  

juni 2018